Díjfizetés

A távhőszolgáltató és a felhasználó közötti jogviszony részletes szabályai

2. § (1) Hőközponti mérés esetén, ha az épületnek több tulajdonosa van, a szolgáltató a távhőszolgáltatás díját, – az általános közüzemi szerződés rendelkezéseinek megfelelően – a felhasználó, vagy a díjfizető részére számlázza. Amennyiben a felek között közüzemi szerződés nem jött létre, a
szolgáltatás igénybe vevőjének a felhasználót kell tekinteni.
(2) Hőközponti mérés esetén, ha az épületnek egy tulajdonosa van, illetőleg épületrészenkénti mérés esetén a távhőszolgáltatás díját a felhasználó fizeti.
(3) A felhasználó, illetőleg a díjfizető köteles a távhőszolgáltatás díját határidőben megfizetni.
(4) A felhasználó, illetőleg a díjfizető köteles a szolgáltató részére lehetővé tenni, hogy a távhő vételezését, valamint a felhasználó berendezések állapotát a helyszínen ellenőrizhesse.
3. § (1) Ha a távhőszolgáltatási díjat a felhasználók fizetik, díjfizetési kötelezettségük mindaddig fennáll, amíg a változást írásban be nem jelentik, amely egyben a közüzemi szerződés megszűnését is jelenti.
A bejelentést – a változást megalapozó szerződés bemutatásával – a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül, írásban kell megtenni. A bejelentést a régi és az új felhasználó is megteheti, annak tartalmaznia kell a változás időpontját is.
(2) A szolgáltató az új felhasználóval közüzemi szerződést köt, amelyben a szolgáltatás kezdő időpontja a változás-bejelentésben megadott időpont, bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a változás bejelentésének a napját követő hónap első napja.
(3) Ha a távhőszolgáltatási díjat a díjfizetők fizetik, a személyükben bekövetkező változást az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül írásban kell bejelenteniük. A változás a közüzemi szerződés érvényességét nem érinti. A bejelentést – a változást megalapozó szerződés bemutatásával – a régi és az új díjfizető is megteheti. A bejelentésnek tartalmaznia kell a változás időpontját is.
(4) A távhőszolgáltatási díjat a változás hónapjának a végéig a régi díjfizető, a következő hónap 1. napjától az új díjfizető fizeti. A bejelentési határidő elmulasztása esetén az új díjfizető a díjat a régi díjfizető nevére kiállított számla alapján köteles megfizetni, a késedelmes fizetéshez kapcsolódó kamattal együtt. A számlázás módosítására csak a bejelentést követő hónap első napjától kerül sor.
(5) A szolgáltató saját hatáskörében módosíthatja a számlázást, ha a tulajdoni lap adataiból tudomást szerez a díjfizető személyének megváltozásáról, azonban a változást sem a régi sem az új díjfizető nem jelentette be. Ez esetben a változás időpontja a tulajdoni lapon feltüntetett tulajdonszerzési időpontot követő hónap első napja.
(6) Az elszámolásnál jelentkező különbözetet a szolgáltató az elszámolás időpontjában hozzá bejelentett felhasználóval, díjfizetővel számolja el, annak megfizetése őt terheli, illetőleg a díjvisszatérítésére ő jogosult. A felhasználók, díjfizetők – közös kérelmükben – a különbözetnek a régi díjfizető részére való számlázását vagy visszatérítését, illetőleg annak az általuk meghatározott arányok szerinti megosztását is kérhetik.
(7) A felhasználónak, díjfizetőnek az alapdíjat egész évre vonatkozóan kell megfizetni 

a) ha a szolgáltatás szüneteltetését vagy megszüntetését év közben kérte,
b) ha a felhasználó, díjfizető tulajdonában lévő felhasználói berendezések hibája vagy alkalmatlansága miatt nem teljesíthető a szolgáltatás,
c) ha távhőt nem vételezett, vagy a szolgáltató a távhőszolgáltatást a rendelet 15. §-a szerint csökkentett mértékben teljesítette, vagy azt a távhőszolgáltatásról szóló törvényben biztosított jogával élve felfüggesztette.