Csatlakozási információk

F 100 Közüzemi szerződés üzemi fogyasztó részére 2015 03 01 
F 100 Melléklet 2015 03 01
F 101 ESZF egyéb fogyasztó részére biztosított távhő szolgáltatásra 2015 03 01
F 102 ESZFM egyéb fogyasztó részére biztosított távhő és használati melegvíz szolgáltatásra 2015 03 01

FELHASZNÁLÓI IGÉNYBEJELENTÉS ÉS SZOLGÁLTATÓI TÁJÉKOZTATÁS:
Az új felhasználási hely létrehozásában vagy a többletteljesítmény lekötésben érdekelt építtető vagy megbízottja a távhőszolgáltatás, illetőleg a többletteljesítmény iránti igény kielégítésének műszaki-gazdasági feltételeiről előzetes tájékoztatás kérhet.
A távhőszolgáltató a tájékoztatáskérésre elkészített választ 30 napon belül köteles megadni, a TKSZ-ben előírt tartalommal. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a várható költségek összegét, valamint a felhasználót terhelő csatlakozási díjat.
Igénybejelentés a felhasználó részéről:
A távhő szolgáltatói hálózatra csatlakozni szándékozó új, vagy a meglévő hőteljesítménynél nagyobb hőteljesítményt igénylő felhasználási hely tulajdonosa igényét az alábbi tartalommal jelenti be:
Egyéb és üzemi felhasználó:
- az igénylő neve, székhelye,
- cégbírósági vagy nyilvántartási azonosító adatok,
- pénzintézetek megnevezése és számlaszám,
- adószám,
- felhasználási hely adatai, cím, hrsz,
- a távhő felhasználásának a célja,
- a díjfizető neve, címe, azonosító adatai,
- hőigények (kW) (fűtési, HMV, egyéb, összes)
- fűtött légtérfogat
- várható hőfogyasztás (GJ/hó)
- hőmennyiség mérésének a helye
A bejelentés a lakossági felhasználónak aláírásával, az egyéb vagy üzemi felhasználónak céges aláírással kell ellátnia.
Ha a távhőszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó felhasználási hely tulajdonosa
 – az épülettulajdonos (tulajdonosok közössége): az igényt az épületen belüli valamennyi épületrész vonatkozásában kell bejelenteni,
 – az épületrész tulajdonosa, az igényt csak az újonnan bekapcsolódó épületrész vonatkozásában kell bejelenteni.
Az igénybejelentésben a bejelentőnek vállalnia kell az új igény kielégítéséhez szükséges felhasználói berendezés létesítését, bővítését, átalakítását, valamint – a jelen üzletszabályzatban foglaltak szerint – a tervezéssel, tervfelhasználással, tervfelülvizsgálattal, műszaki ellenőrzéssel, illetve üzembe helyezéssel kapcsolatosan felmerülő költségek viselését.
Tájékoztató a távhőszolgáltató részéről:
A konkrét igénybejelentés alapján a távhő szolgáltatót tájékoztatási, csatlakozási ajánlattételi kötelezettség terheli.
A tájékoztatás, a csatlakozási ajánlat műszaki-gazdasági feltételeinek az esetlegesen korábban megküldött előzetes tájékoztatásban foglalt feltételekkel, annak érvényességi idején belül meg kell egyezniük.
A csatlakozási ajánlatot a távhőszolgáltató a konkrét igénybejelentésre
- előzetes tájékoztatás esetén 15 napon,
- annak hiányában 30 napon belül köteles írásban megküldeni.
A csatlakozási ajánlat tartalma:
- a felhasználói igénybejelentés adatai,
- a csatlakozási pont megjelölése,
- az egyes engedélyek, hozzájárulások szükségessége,
- a csatlakozás, illetve a szolgáltatás műszakilag indokolt és a jogszabályban előirt pénzügyi feltételei:
- a csatlakozási díj összege,
- az igénybejelentőt terhelő költségek jogcíme, mértéke,
- a szükséges létesítmények finanszírozási feltételei,
- szolgáltatás díjainak aktuális mértéke, a számítási módszer ismertetése,
- megegyezésen alapuló egyedi feltételek,
- az ajánlat érvényességi ideje, amelynek legrövidebb időtartama 90 nap.
Az igénylő nyilatkozata az ajánlat elfogadásáról:
Az igénylő a csatlakozási ajánlat érvényességi idején belül közölheti módosítási igényeit, illetve az ajánlat elfogadása esetén aláírásával ellátva visszaküldheti a hő teljesítmény lekötési vagy a bekapcsolás megvalósulásához szükséges feltételeket tartalmazó, a szolgáltató által aláírt szerződést. Ha az igénybejelentő a szerződéstervezetet a kézhezvételtől számított 30 napon belül, aláírva nem küldi vissza, a szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
A szerződés megkötése esetén felek megfelelő időben kötelesek gondoskodni az általuk finanszírozott munkák elkészüléséről.
A szerződés felmondása esetén a felmondó fél fizeti a meghiúsulás miatt a másik fél addig felmerült költségeit.